شماره: 263809 تاریخ : 1395/10/16-06:41:10

57 درصد بیمه گران ضمانت بیمه زندگی برای HIV صادر میکنند

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: بر پایه یافته های پیمایشی با عنوان پیمایش سالانه بیمه HIV ، هم اکنون، 77 درصد از بیمه گران انگلیسی 0 بیمه زندگی برای بیماری HIV ارائه میدهند.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، آخرین آمار نشان میدهد که افزایش معناداری در نتایج پیمایش اولیه در سال 2100 وجود داشته است و بر این پایه 71 درصد از ارائه دهندگان بیمه، ضمانت بیمه 2 زندگی ارائه میدادند. این در حالی است که سازمان بهداشت عمومی انگلستان )PHE) در ماه جاری میلادی اعلام نمود که تخمین آنها از افراد مبتلا به HIV در انگلستان 010211 نفر میباشد که 03711 نفر آنان دارای تشخیص پزشکی نیستند.

پیمایش دیگری که توسط مشاوران مالی ضمانت بیمه زندگی HIV به انجام رساندند نشان میدهد که با وجود فروش این نوع پوشش، 33 درصد افراد از آن ناآگاه هستندکریس مورگان ، اظهار میدارد: »اخیرا، با انجمن بیمه گران انگلستان در زمینه آگاه سازی مردم از بیمه زندگی HIV اقداماتی انجام داده ام و نیز کتابی با عنوان »راهنمای مشتریان بیمه زندگی و HIV »به چاپ رسانده اند که هم اکنون در دسترس عموم قرار گرفته است«.

منبع: اکچواری، دسامبر 2102

نکته: بیماریهای خاص و نرخ شیوع و همچنین هزینه های درمانی بالای آن همواره یکی از چالشهای اساسی سیستمهای سالمت کشورها بوده است. با توجه به هزینه های بالای این بیماریها، شرکتهای بیمه خصوصی تمایلی به تحت پوشش قرار دادن هزینه های این بیماریها را ندارند. دولت ها با توجه به اثرات منفی اجتماعی این بیماریها با پرداخت هزینه های آن تا جای ممکن ورود پیدا کرده اند. در خصوص بیماری HIV در ایران مشکل اساسی شناسایی اولیه این بیماران است. بر اساس آخرین گزارش دبیر کمیته نظارت بر اجرای برنامه استراتژیک کنترل ایدز، پیش بینی شده است در ایران حدود 21 هزار نفر مبتلا به این بیماری وجود داشته باشند که تاکنون نزدیک 31 هزار نفر آنها شناسایی شده اند و دولت خود هزینه های درمانی آن را متقبل شده است. طبیعتا با شناسایی هر چه بیشتر این بیماران الزم است بیمه گران پایه در درجه اول ورود پیدا کرده و همچون بیمه گران دولتی در کشور انگلستان این بیماران را تحت پوشش قرار دهند و در مراحل بعدی سازوکار حمایت بیمه گران بازرگانی از این بیماران مورد بررسی قرار گیرد و اقدامات اساسی شکل گیرد.


URL: http://bankosanat.ir/News/57-درصد-بیمهگران-ضمانت-بیمه-زندگی-برای-HIV-صادر-میکنند.bos